Odsetki od zaległości podatkowych

info - odsetki

Odsetki podatkowe dotyczą nas w momencie, gdy zalegamy z opłaceniem podatku. Liczy się dla nas data upłynięcia terminy wpłaty, od niej naliczane są odsetki podatkowe, drugą datą jest data spłacenia tych odsetek.

  • Obecnie kwota odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi: 14 %.
  • Odsetki obniżone to 10, 5 %. Obie stopy procentowe obowiązują od 9 Czerwca 2011 roku.

 

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. 2011 nr 50 poz. 557) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).